неделя, 7 юни 2015 г.

GABROVTSI ART - NATURE SYMPOSIUM OPEN CALL 2015


OPEN CALL
for artists from
Norway, Iceland, Liechtenstein, Serbia, Macedonia, Turkey and Bulgaria
GABROVTSI ART - NATURE SYMPOSIUM
2015
PART OF THE PROJECT SPIRIT OF NATURE
Organisers:
Duppini Art Group – partner of the Global Nomadic Art Project for Nature Art
http://duppini.blogspot.com
Deadline for submission of proposals, consisting of CV, sketch of the proposed work and 5 photos of previous works is 27 June 2015. Results will be published on 30 June 2015.
Objectives of the symposium:
 To create conditions for active cultural dialogue between different artists, working in Nature Art field
 To create new art works, inspired by the specific location of the symposium
 To create Eco Land Art Park along the river, passing through Gabrovtsi village and the scenic Tryavna Mountain
Place and time of symposium:
 27 July 2015 – 10 August 2015
 Gabrovtsi village (Bulgaria)
Participants:
 7 artists (6 foreigners and 1 Bulgarian)
 members of Duppini Art Group
Obligations of the participants:
 To bring their own tools;
 To leave at least one work for the Land Art Park in Gabrovtsi village;
 To be present for the whole duration of the symposium (maximum allowed delay or absence – 2 days);
 To complete the proposed project;
 To be insured against accident
Obligations of the organiser:
 To supply visual materials – photos of places in nature with works from previous symposia, which could help the authors while preparing their project designs – please look at:
https://www.facebook.com/Dupinii
https://www.facebook.com/rumen.dimitrov.7/media_set?set=a.483125005036361.129011.100000165966640&type=1&l=f3a43262a8
http://artnaturebg.blogspot.com/
http://duppini.blogspot.com
http://en.calameo.com/read/003140655e7a3d47e348b
http://www.calameo.com/read/0031406554edd54bba697
 To provide assistants or volunteers for all authors;
 To cover the travel costs of the artists (not more than 300 euro)
 To provide accommodation for the authors and the assistants for the duration of the symposium;
 To provide breakfast, lunch and dinner to the authors and the assistants for the duration of the symposium;
 To provide materials, specified in advance on the basis of the designs;
 To supply 220 V electricity, transport and hoisting equipment;
 To prepare photo/video documentation from the symposium;
 To organise media coverage of the whole symposium;
 To organise exhibitions in Bulgaria and Norway;
 To provide a fee of 1000 Euro to the visiting artist
 To publish a catalogue
Symposium programme:
 27 July 2015 – arrival
 28 July 2015 – a walk around Gabrovtsi village natural environment, work site selection
 29 July 2015 / 7 Augustus 2015 - work
 2 August 2015 – trip to Veliko Turnovo
 8 August 2015 – “Open Doors Day”, including exhibition, children workshop and concert of BALKAN KHANS
 9 August 2015 – trip around Veliko Turnovo region
 10 August 2015 - departure
Contacts:
duppini@gmail.com
The organizers reserve the right to make, reproduce and publish photos and videos of the works, created during the symposium.
The SPIRIT of NATURE Project of DUPPINI Art Group is financed under "BG 08 Cultural Heritage and Contemporary Arts" Programme of the EEA Financial Mechanism.
www.culture-eea-bg.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СТАТУТ
на
МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
ИЗКУСТВО - ПРИРОДА Габровци 2015
Организатори:
Арт група ДУПИНИ – организация-партньор в Глобалния номадски проект за изкуство в природата
http://duppini.blogspot.com
Краен срок за изпращане на проектите, придружени от CV и снимки на пет предишни работи: 27 юни 2015 г. Резултатите ще бъдат оповестени на 30 юни 2015 г.
Целите на симпозиума са:
 да се създадат условия за активен културен диалог между различните творци, рабо-тещи в областта на изкуство в природата
 създаване на нов творчески продукт, провокиран от даденостите на мястото
 да се създаде екологичен ленд арт парк в района на живописния Тревненски Балкан и реката около с. Габровции
Време и място на провеждане:
 27.07.2015 г. - 10.08.2015 г.
 с. Габровци (България)
Участници:
 7 автори (6 чужденци и 1 българин)
 авторите от арт група ДУПИНИ
Задължения на участниците:
 да носят свои инструменти и машини за работа
 да оставят най-малко по една творба за ленд арт парка в с. Габровци
 да присъстват през целия период на симпозиума (допуска се отсъствие или закъсне-ние максимум до два дни)
 да изпълнят предложения проект
 да имат сключена здравна застраховка
Задължения на организаторите:
 да предоставят визуален материал със снимки от места в природата, подходящи за инсталиране на творбите, който да подпомогне авторите при изготвянето на техните проекти – моля вижте тук:
https://www.facebook.com/Dupinii
https://www.facebook.com/rumen.dimitrov.7/media_set?set=a.483125005036361.129011.100000165966640&type=1&l=f3a43262a8
http://artnaturebg.blogspot.com/
http://duppini.blogspot.com
http://en.calameo.com/read/003140655e7a3d47e348b
http://www.calameo.com/read/0031406554edd54bba697
 да ангажират асистенти или доброволци за всеки от авторите
 да поемат настаняването на авторите и асистентите по време на сипозиума
 да поемат закуска, обяд и вечеря за авторите и асистентите по време на симпозиума
 да осигурят материали, уточнени предварително съгласно проектите
 да осигурят електричество – 220 W, транспортна и подемна техника
 да изготвят фотодокументация на симпозиума
 да осигурят отразяването на симпозиума в средствата за масова информация
 да организират представяне на симпозиума с изложби в България и Норвегия
 да издадат каталог
 да изплатят на гост-автор хонорар в размер на 1000 евро
 да покрият пътните разходи на участниците (за участниците от чужбина - до 300 евро, за участника от България – до 35 евро)
Програма на симпозиума:
 27 юли 2015 г. – пристигане
 28 юли 2015 г. – разходка из местата в природата в района на с. Габровци; избор на място
 29 юли 2015 г./ 7 август 2015 г. – работен период
 2 август 2015 г. – екскурзия до Велико Търново
 8 август 2015 г. – Ден на отворените врати с изложба, детска работилница и концерт на БАЛКАН КХАНС
 9 август 2015 г. – разходка из региона
 10 август 2015 г. - отпътуване
За контакт:
duppini@gmail.com
Организаторите си запазват правото на снимане, репродуциране и публикуване на работи-те, създадени по време на симпозиума.
Проектът ДУХЪТ на ПРИРОДАТА на арт група ДУПИНИ в партньорство с Център за мултиетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
www.culture-eea-bg.org

Art Nature 2014